مديريت محتوا

در صورت هر گونه پیشنهاد و یا شکایت ازهریک از بخش های شرکت حافظ دریای آریا و یا هوپاد دریا ، از طریق روش های های ذیل ما را مطلع فرمایید

پست الکترونیکی     :     crm.marketing@hdasco.com

شماره تلفن  ها ( دفتر مرکزی تهران ) :

23843205 - 23843203 - 23843189