خط XPG

 

این سرویس با دراختیارداشتن 5 فروند کشتی، با ظرفیتهای 4 فروند 1100 TEU و 1 فروند 300 TEU به صورت سرویس فیدری، بنادر داخلی حوزه خلیخ فارس شامل بندرعباس، بوشهر، بندر امام و بندر عسلویه، خرمشهر، حمد و بالعکس را به یکدیگر متصل می نماید.