خط SCP


با در اختیار داشتن 6 فروند کشتی ، 3 فروند با ظرفیت 5100 TEU  ، 2 فروند با ظرفیت 3300 TEU و 1 فروند با ظرفیت 2700 TEU بصورت مستقیم کلیه بنادر خلیج فارس (اعم از بندرعباس و جبل علی) به بنادر مرکزی و جنوبی خاور دور (بنادر کاووشینگ ، شانگهای، نینگبو، شیامن، شنزن) و بالعکس را متصل نموده وسایر بنادر مسیر هم توسط فیدر به بنادر اصلی مذکور ارتباط داده می شوند .