مسیر شبه قاره هند

مسیر هند:

این خط بنادر سواحل شرقی و غربی هند (ناواشیوا- کاندلا) به بندرعباس و بالعکس را تحت پوشش قرار می دهد.