فرم تعهدنامه ها و فرآیندها

شماره شرح فرآیند تعهدنامه
1 ورود موقت کانتینرهای صادراتی - z دانلود
2 ورود موقت کانتینرهای وارداتی - z دانلود
3 تغییر مقصد z دانلود
z دانلود
z دانلود
4 تغییر نام صاحب بار z دانلود z دانلود
5 ترانزیت محموله z دانلود z دانلود
6 تجمیع بارنامه  z دانلود z دانلود
7 تفکیک بارنامه z دانلود z دانلود
8  مفقود شدن بارنامه z دانلود z دانلود
9 اصلاح مشخصات و مندرجات کالا z دانلود z دانلود