فرم تعهدنامه ها و فرآیندها

شماره شرح فرآیند تعهدنامه
1 تعهدنامه تحویل موقت کانتینر - z دانلود
2 تغییر مقصد z دانلود
z دانلود
z دانلود
3 تغییر نام صاحب بار z دانلود z دانلود
4 ترانزیت محموله z دانلود z دانلود
5 تجمیع بارنامه  z دانلود z دانلود
6 تفکیک بارنامه z دانلود z دانلود
7  مفقود شدن بارنامه z دانلود z دانلود
8 اصلاح مشخصات و مندرجات کالا z دانلود z دانلود
9 بیمه نامه صادراتی شرکت حافظ دریای آریا   دانلود